Política de Privacitat

CSIRT-CV és un centre per a la prestació de servicis de ciberseguretat adscrit a la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública.

CSIRT-CV l’informa sobre la seua política de privacitat respecte al tractament de les dades personals en interacció amb este lloc web (concienciat.gva.es). L’objectiu d’esta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments de dades personals realitzats per l’organització per mitjà de la web, en compliment del que s’establix en:

  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.


Dades de contacte del responsable

  • Conselleria d’Hisenda, Economía i Administració Pública
  • CIF: S4611001A
  • C/ Palau 12, 46003, València, (València).


Direcció de CSIRT-CV

  • Ramiro de Maeztu, 9, 46022, València, (València)
  • +34 96 398 5300
Finalitats

Tractarem les seues dades personals amb diferents finalitats mitjançant l’adreça de correu electrònic que hi ha en la Web (csirtcv@gva.es), o amb les telefonades realitzades. Les finalitats són les següents:

  • Atendre sol·licituds, queixes o altres incidències.
  • Protegir i exercir els nostres drets i/o respondre davant de reclamacions de qualsevol índole.
  • Gestionar les sol·licituds relacionades amb els servicis que presta CSIRT-CV.
  • Complir amb les obligacions legals que ens resulten directament aplicables i regulen la nostra activitat.

Bases jurídiques

La licitud del tractament se sustenta en les causes següents:

  • Consentiment. El que es presta per a resoldre els dubtes i atendre les altres sol·licituds, les queixes i les incidències. Sense consentiment de l’interessat no es desenvoluparà cap tractament amb les finalitats esmentades.
  • Interés legítim. En interés a protegir la imatge, la reputació i l’activitat de CSIRT-CV per a evitar atacs a la web, plantejar la denúncia corresponent o respondre a possibles reclamacions. En este cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les seues dades personals, però podrà exercir tots els drets que la normativa de protecció de dades li concedix.
  • Obligació legal. Per a complir amb les obligacions legals que siguen aplicables. En este cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les seues dades personals.

Terminis de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb les finalitats esmentades anteriorment.

Una vegada deixen de ser necessàries per al tractament en qüestió, seran suprimides o es mantindran bloquejades per a, si és el cas, posar-les a la disposició de les Administracions i els Organismes Públics competents, els Jutges i els Tribunals o el Ministeri Fiscal, durant el termini de prescripció de les accions que puguen derivar-se de la relació mantinguda amb l’usuari i/o terminis de conservació legalment previstos.

Destinataris

Durant el període de duració del tractament de les seues dades personals, el Centre no cedirà les seues dades, excepte per obligació legal: Jutges i Tribunals, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, altres autoritats o organismes públics competents.

Transferència internacional de dades

Les dades obtingudes per CSIRT-CV no seran objecte de transferències internacionals i, per tant, la seua custòdia i tractament es durà a terme dins de la UE i l’Espai Econòmic Europeu.

Drets

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de manera gratuïta, llevat que esta sol·licitud siga manifestament infundada, excessiva o repetitiva, els drets següents:

  • Accés. L’usuari pot conéixer quina informació es té, d’on s’ha obtingut, a qui s’ha facilitat i amb quins usos.
  • Rectificació. L’usuari pot rectificar dades errònies o desactualitzades.
  • Supressió. L’usuari pot sol·licitar que es deixen de tractar les seues dades.
  • Oposició. L’usuari pot sol·licitar que les seues dades deixen de ser tractades amb diverses finalitats: d’interés públic o interés legítim, de màrqueting directe, elaboració de perfils…
  • Limitació. L’usuari pot restringir el tractament de les seues dades i només podran ser tractades, amb excepció de la seua conservació, amb el consentiment d’este o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, així com amb la intenció de la protecció de drets de tercers i per interés públic.
  • Portabilitat. L’usuari pot obtindre una còpia de les seues dades en format electrònic, i en determinades circumstàncies sol·licitar que siguen comunicades a un altre prestador de servicis. Aplicable únicament a tractaments automatitzats en virtut del consentiment de l’usuari o per al compliment d’un contracte.

D’altra banda, també podran exercir:

  • El dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, incloent-hi l’elaboració de perfils, si és el cas.
  • El dret a revocar el consentiment en qualsevol moment, sense que afecte la licitud del tractament anterior.
  • El dret a presentar una reclamació a l’autoritat de control, en este cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Per a exercir estos drets podrà dirigir-se per escrit a la nostra adreça postal, o a l’adreça de correu electrònic següent (csirtcv@gva.es).

Exactitud de les dades

L’interessat garantix que les dades aportades són verdaderes, exactes, completes i actualitzades. En cas contrari, es compromet a informar sobre qualsevol canvi respecte als aportats, mitjançant els canals habilitats per a fer-ho en esta política. Serà responsable dels danys o perjuís, directes i indirectes, ocasionats pel seu incompliment.

En el cas que l’USUARI facilite dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en esta política, i eximix a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada de l’incompliment d’esta obligació.

Vigència

La present política de privacitat s’actualitzarà en funció de les exigències legals establides i de les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les seues modificacions seran adequadament publicades en la Web.

Davant de qualsevol dubte sobre la interpretació d’esta Política, pot contactar amb CSIRT-CV en l’adreça de correu electrònic (csirtcv@gva.es).